kawaii brat style
Baby X Dolla

Sam RUBIK . LaVi$h . NAME .

1 note
tags: SoundCloud. Sam RUBIK. Sam. RUBIK. LaVi$h. NAME.

  1. babyxdolla posted this


Source: SoundCloud / Sam RUBIK